nízké ceny každý den
Vyberte kategoriiSortiment
cs-CZ
Čeština
cart
Košík
0 
menu

Reklamace

 

Založit novou reklamaciVaše důvěra je pro nás důležitá, proto v našem obchodě klademe práva zákazníka na první místo. Prostudujte si prosím pečlivě Obchodní podmínky našeho obchodu.

Reklamační řád

I.

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu Aga24, s.r.o., IČ: 037 30 689 se sídlem Nová Tovární 1940, 737 01 Český Těšín. Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Tento reklamační řád popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

 

Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

 

Definice pojmů obsažené v tomto reklamačním řádu mají přednost před definicemi v obchodních podmínkách. Pokud tento reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v obchodních podmínkách. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají příslušné právní předpisy.

 

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) musí být vždy uplatněná v souladu s tímto reklamačním řádem.

 

Záležitosti tímto reklamačním řádem neupravené se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem a je-li kupující spotřebitelem, pak i zákonem o ochraně spotřebitele.

 

Není-li výslovně uvedeno jinak, vztahují se ustanovení tohoto reklamačního řádu pouze na kupujícího, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku.

Reklamaci lze uplatnit písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, mailem na adresu reklamace@aga24.cz nebo prostřednictvím elektronického formuláře na adrese https://www.svet-trampolin.cz/reklamace-1/. Reklamaci je prodávající rovněž povinen přijmout v jakékoliv své provozovně či na adrese sídla prodávajícího.

 

Kupující – spotřebitel může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění krátit na 12 měsíců. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se prodávající s kupujícím dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

 

Kupující je povinen vytknout reklamovanou závadu a poskytnout součinnost za účelem prohlídky reklamované závady, nebo reklamované zboží dopravit k prodejci za účelem jeho posouzení tak, aby reklamace mohla být řádně a včas vyřízena.

 

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad, a to zejména, že:

 

má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Kupující je povinen při převzetí zboží řádně zkontrolovat, zejména neporušenost obalu zboží, zda zboží není zjevně poškozeno a zda dodávka není neúplná (chybějící balení, balík). V případě porušení celistvosti obalu a jiném zjevném poškození, které mohlo ovlivnit zboží, je kupující oprávněn požadovat kontrolu stavu zboží a poškozené zboží není povinen převzít. Při zjevné neúplnosti dodávky (chybějící balení, balík) není kupující povinen zboží převzít. Pokud takové zboží převezme, popíše stručně porušení nebo poškození obalu, poškození zboží nebo chybějící zboží (počet balení, balíků) v dodacím nebo výdejovém listu při jeho potvrzení. Podpisem dodacího/výdejového listu bez takového popisu kupující stvrzuje, že obal zboží byl neporušen a dodávka byla úplná. 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • odstranění vady opravou věci,
  • přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupení od smlouvy.

 

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. To však neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Pokud kupující neuplatní své právo včas, má práva, jako by se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy.

 

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

 

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti,
  • odstranění vady opravou věci, anebo
  • přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Právo odstoupit náleží kupujícímu i tehdy, pokud nelze vadu odstranit a předmět pro tuto vadu nelze řádně užívat.

 

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

 

došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití: stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

Za vadu zboží se nepovažují obvyklé barevné či strukturní rozdíly, rozdíly v hrubosti vzoru, gramáži, síle, pevnosti oproti vzorku jakož i přirozené vlastnosti (i) přírodních materiálů (např. kůže, dřevo, peří), (ii) textilních a umělých materiálů (např. drobné odchylky ve vzoru látky nebo barevném tónu u nábytkových látek) a (iii) lakovaných ploch.

 

Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.

Vzhledem k tomu, že zboží je prodáváno na základě vzorků nebo vyobrazení v katalogu, nebudou u výrobků z průmyslově vyráběných materiálů považovány malé změny nebo odchylky v barvě, struktuře, tónování, hrubosti, vzoru, provedení, gramáži, síle, pevnosti aj. oproti vzorku nebo vyobrazení zboží, za jeho vady a výrobek je ve shodě s kupní smlouvou. Za vady nebudou dále považovány odchylky nebo změny v barvě, struktuře, tónování, hrubosti, vzoru, provedení, rozměrech, gramáži, síle, pevnosti aj. jsou-li větší než minimální nebo malé u výrobků z přírodních materiálů (dřevo, kůže aj.), takové zboží je ve shodě s kupní smlouvou. Záruka se dále nevztahuje na poškození vzniklá v důsledku běžného opotřebení, závady způsobené nesprávným, nešetrným a nevhodným používáním zboží, jeho nesprávným nebo nevhodným umístěním, skladováním nebo dopravou, závady nebo poškození vzniklá neodbornou montáží, čištěním, zejména poškození nebo změny stavu, vzhledu čalounění a textilní části nábytku způsobené nesprávným čištěním jakož i jiná poškození a závady z důvodu na straně kupujícího. Záruka se rovněž nevztahuje na poškození nebo závady způsobené v důsledku toho, že kupující nakládal se zbožím v rozporu s přiloženým návodem.

 

Reklamace je vyřízena ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění vad.

 

O uplatnění reklamace bude sepsán reklamační protokol, ve kterém bude uvedena identifikace kupujícího, jaké vady zboží vůči prodávajícímu vytýká, jaká práva z odpovědnosti za vady kupující uplatňuje, jakým způsobem bude kupující informován o vyřízení reklamace. Za správnost kontaktu kupujícího, na které mu má zaslána informace o způsobu vyřízení reklamace, odpovídá kupující. K vyřízení reklamace je nutné posouzení reklamované závady prodávajícím. To však nevylučuje, že nejdříve kupující uplatní reklamaci např. zasláním e-mailu a vzápětí dle pokynů prodávajícího mu odešlete zboží. Pokud ovšem zboží na reklamaci kupující nedodá, není možné ji v zákonné 30denní lhůtě vyřídit a dojde tak k jejímu zamítnutí.

 

Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

Reklamace není považována za řádně uplatněnou, dokud kupující nesdělí prodávajícímu v rámci reklamace alespoň: jméno a příjmení, adresu a e-mailový nebo telefonický kontakt, číslo kupní smlouvy či datum jejího uzavření, identifikaci reklamovaného produktu (pokud je to možné včetně kódu zboží), popis vady.

 

Kupující je povinen doložit zakoupení zboží u prodávajícího, a to při uplatnění práv z odpovědnosti za vady.

 

Na základě informace prodávajícího o způsobu vyřízení reklamace je kupující povinen si reklamované zboží u prodávajícího vyzvednout.

 

U zboží dodávaného zahraničními výrobci může být reklamace na základě dohody s kupujícím vyřízena ve lhůtě 90 dnů, a to z důvodu nutnosti reklamování vytknutých vad u zahraničních výrobců.

 

Pokud kupující neodebere zboží do 14 dnů od výzvy k převzetí zboží po vyřízení reklamace, je prodávající oprávněn žádat náhradu vzniklých skladovacích nákladů, a to ve výši 1% z kupní ceny denně, minimálně však 150 Kč za den. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody.

 

Reklamace se považuje za vyřízenou okamžikem vyrozumění kupujícího o vyřízení reklamace.

 

Na výslovnou žádost kupujícího prodávající poskytne záruku formou záručního listu. Standardně však, umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

 

 II.

Odlišná úprava pro kupující – podnikatele

 

Pokud kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci výkonu svého samostatného povolání, ustanovení tohoto reklamačního řádu se nepoužijí, není-li výslovně uvedeno jinak, a uplatní se zákonná úprava odpovědnosti za vady (zejména ustanovení § 1914 a násl. a § 2106 a násl. občanského zákoníku).

 

Kupující – podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době šesti měsíců od převzetí zboží; ustanovení § 2112 odst. 1 věta druhá občanského zákoníku se nepoužije. Lhůta k vyřízení reklamace prodávajícím činí šest měsíců.

 

Kupující-podnikatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

 

Neoznámil-li kupující – podnikatel vadu zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, ztrácí právo odstoupit od smlouvy. Neoznámí-li současně s uplatněním reklamace, nebo bez zbytečného odkladu poté, kupujícímu – podnikateli, jaké právo z vadného plnění uplatňuje, může požadovat pouze odstranění vady, nebo slevu z kupní ceny.

 

Reklamace se považuje za vyřízenou okamžikem vyrozumění kupujícího – podnikatele o vyřízení reklamace.

 

Kupující – podnikatel je povinen převzít si reklamované zboží, které v rámci reklamace předal prodávajícímu, nebo jeho opravenou či vyměněnou součást, do třiceti (30) dnů ode dne, kdy byla reklamace vyřízena. Po uplynutí této lhůty je prodávající oprávněn zboží nebo jeho opravenou či vyměněnou součást svépomocně prodat na účet kupujícího. Na tento postup musí prodávající kupujícího – podnikatele předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí věci.

 

Tento reklamační řád je účinný od 1.1.2023 a vztahuje se na kupní smlouvy uzavřené počínaje tímto datem.


Specifika reklamace trampolín:

Reklamace se nevztahují na ochranu pružin, pokud kupující nepoužívá doporučenou plachtu na přikrytí.

Reklamace na zrezivění se uplatňuje od 10 % poškození a více na kus.

Kratší možnou životnost jednotlivých dílů výrobků (trampolín), zejména pokud se jedná o kryt pružin na trampolínu, pěnovovou ochranu na trampolínové tyče a ochrannou horní síť, nelze považovat za výrobní vadu.

Po uplynutí záruční doby (24 měsíců) se doporučuje trampolínu kompletně zkontrolovat odborníkem.

 

Výrobky značky Bestway reklamujte přímo u společnosti - zde  

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář ( pdf / 215 kB )

 

Založit novou reklamaci
Reklamační formulář ( pdf / 205 kB )
PŘI REKLAMACI VŽDY UVÁDĚJTE ČÍSLO OBJEDNÁVKY PRO SNADNĚJŠÍ A RYCHLEJŠÍ VYŘÍZENÍ, DĚKUJEME.

 


Chcete se zeptat?

Reklamační oddělení - Pracovní doba: Po až Pá  8:00 - 15:00 hod 

+ 420 774 717 310    reklamace@aga24.cz

Rychlé doručení
Od objednání 24 h
Zákaznický servis
Po-Pá: 7-15:30
Bezpečná platba
je naší prioritou
Akční nabídky
Slevy až 50 %
Ověřená firma
Více než 10 let na trhu
Spokojení zákazníci
300 000+ objednávek
Přihlášení
Nemáte ještě účet?Zaregistrujte se.